Blaufränkisch
2017

 9,00

Blaufränkisch. Lán fú lǎng kè. Tā tǐxiànle Mittelburgenland de lǐngxiān pǐnzhǒng. Tā zài shēnhòu de Deutschkreutzer féiwò tǔrǎng shàng fányǎn shēngxī, fùyǔ tā qiángliè de shuǐguǒ hé kuàngwù xiāngliào. Tā dì xìnggé wú kě tiāotì. Wǒmen de Blaufränkisch.

分类:

描述

Pǐn jiǔ bǐjì: Blaufränkisch 2017