Blaufränkisch Ried Altes Weingebirge

Blaufränkisch vom Weingebirge

Blaufränkisch vom Weingebirge

BLAUFRÄNKISCH RIED ALTES WEINGEBIRGE. Zhè zhǒng hēi pútáo shì Mittelburgenland de zhǔyào pǐnzhǒng. Tā shēngzhǎng zài shēnhòu de tǔrǎng zhōng, lìng qí chéngwéi guǒshí tèzhēng hé kuàngwù xiāngliào. Wǒmen de Blaufränkisich fēicháng dútè.

Gèng duō guānyú Blaufränkisch Ried Altes Weingebirge