Ried Siglos

Siglos

Siglos

RIED SIGLOS . Xī gé luòsī dānyī pútáo yuán shì pútáo zhòngzhí de yībùfèn, pútáo zhòngzhíle sìshí nián qián de Zweigelt hé Blaufränkisch pútáo. Wǒmen de hùnhéwù yě fēnxiǎng pútáo yuán de míngchēng, bìng zài xiǎo xiàngmù tǒng zhōng shúchéng. Zhè kuǎn pútáojiǔ yǐ qí gāoyǎ de pǐnzhí hé yōuyǎ de shuǐguǒ yōuyǎ ér yòu rén, bìng chéngnuò cóng yī kāishǐ jiù yǐnyòng yúyuè.

Gèng duō guānyú Siglos