Pútáo zǐ xiāngliào mó / 葡萄籽香料磨

Pútáo zǐ wèi jiànkāng pífū hé róngguāng huànfā de fūsè

Gewuerze alle

Gēnjù kēxué yánjiū, pútáo zǐ bèi rènwéi shì OPC zuì fēngfù de láiyuán zhī yī, tāmen de kàng yǎnghuà qiánlì jīhū shì wéishēngsù E de 20 bèi, shìzhe míng wéishēngsù C de kàng yǎnghuà nénglì de 50 bèi. Pútáo zǐ hé wéishēngsù – xiétóng zuòyòng hé jiārè xiānghù qǔdé xīn de chéngjiù. Yīncǐ, pútáo zǐ nénggòu bǎohù pífū miǎn shòu gè zhǒng yǎnghuà qīnxí, yóuqí shì yīnwèi tāmen jiāng jiànzhú cáiliào yǔ jiànkāng de pífū, jiāoyuán dànbái jiéhé zài yīqǐ, yīncǐ kěyǐ huīfù pífū de tánxìng. Pífū méi huóxìng yě dédào cùjìn, dǎozhì duì zǐwàixiàn fúshè de bǎohù zuòyòng zēngqiáng.

Pútáo shōuhuò hòu, wǒ de liǎng gè nǚ’ér zhūlìyà hé ānnà jiāng pútáo zhǒngzǐ shǒudòng cóng pútáo zhā zhōng fēnlí chūlái, ránhòu zài tàiyáng xià qīng qīng cā gān.

Làjiāo / 辣椒

Xiāngliào hùnhéwù làjiāo, pútáo zǐ hé hǎiyán zài dùn niúròu, niúpái, ròu mò càiyáo hé huǒ làjiàng zhī děng fēngshèng càiyáo zhōng dédào zuì jiā tǐxiàn, huòzhě jiǎndān dì shǐyòng gāo pǐnzhí gǎnlǎn yóu, bái miànbāo hé J. Heinrich de jīngměi bōlí!

Jiè Cài Cǐ / 芥菜籽

Xiāngliào hùnhéwù Dille-Senfkörner, pútáo zǐ hé hǎiyán shìhé yú lèi hé shūcài càiyáo, huángguā lěng guǒpí hé tǔdòu ní…… Huòzhě gāncuì xiǎngyòng gāo pǐnzhí de gǎnlǎn yóu hé bái miànbāo.
Yī píng ā’ěrfǎ fěnhóng huò hóngsè huò Magic MomentsRosé qǐ pào pútáojiǔ!

Mí Dié Xiāng / 迷迭香

Wǒmen de xiāngliào hùnhéwù mí dié xiāng, pútáo zǐ hé hǎiyán yǔ fēngfù de ròu lèi (yángròu, yángròu, yěwèi, niúròu), kǎo yú, tǔdòu cài…… Huòzhě jiǎndān dì shǐyòng gāo pǐnzhí de gǎnlǎn yóu, bái miànbāo yǐjí láizì J. Heinrich de Blaufränkisch huò Cuvée de jīngměi bōlí wánměi dāpèi!

Shèxiāng Cǎo / 麝香草

Bǎilǐxiāng, pútáo zǐ hé hǎiyán de xiāngliào hùnhéwù yǔ yángròu, jīròu, dùn cài, dòu lèi hé sùshí càiyáo yǐjí yībēi zhīshì huò dàshī qiǎomiào dāpèi! …… Huòzhě jiǎndān de yòng gāo pǐnzhí de gǎnlǎn yóu, bái miànbāo hé láizì J. Heinrich jiā de jīngměi bōlí!

Gālí / 咖喱

Héxié jūnhéng de gālí zǔhé, duō yòngtú. Wúlùn shì mǐfàn, yángròu, xiǎo niúròu, jīròu háishì dùn ròu. Zhè gālí hùnhé wánchéng měi yīgè gālí cài. Zhè zuì shìhé héxié de wēnhé de GrünerVeltliner, yīnwèi wǒmen de alpha báisè!

Xīhóngshì / 西红柿

Zhè zhǒng xiāngliào hùnhéwù shìhé suǒyǒu rén, lìrú jiān jīdàn huò shālā,…… Dàn zuì hǎo fàng zài ciabatta qiēpiàn miànbāo shàng: Yòng dàyuē 4-5 tāngchí gǎnlǎn yóu jiǎobàn yuē 1.5 Tāngchí xiāngliào, bìng liú xià zhùrù. Ránhòu pù zài miànbāo piànshàng, bìng zài 200 dù
zài kǎoxiāng zhōng kǎo fānqié kuài 5-10 fēnzhōng… Yǐ diǎnxíng de Blaufränkisch huò wǒmen de Siglos.